פרטיות – 

  1. לצורך רכישה באתר על המזמינה למלא טופס מכוון שבו יש למלא פרטים אישיים ו
  2. יובהר כי מסירת פרטים אישיים נעשית ע"פ רצון הלקוחה בלבד ולעניין זה יראו במילוי הפרטים האישיים בטופס המכוון ע"י הלקוחה כהסכמתה למסירתם.
  3. מטרת מסירת הפרטים הינה לאפשר לסטודיו גברת מכפלת לספק את המוצרים  והשירות ללקוחה.
  4. במסגרת מדיניות  סטודיו גברת מכפלת מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו,

-על התקנון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בתי במשפט במדינת ישראל.

-כל משתמש באתר זה מתחייב שלא תהא לו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו עקב תקלה אשר תפגע באבטחת האתר.

כל המשתמש באתר זה מתחייב כי לא תהא לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המפעיל ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "האתר"). רשאי לקנות באתר כל אדם מגיל 18 ומעלה.